Skip to main content

INFOSARE

Bezeroa: INFOSARE taldea
Proiektua: Diseño web responsive
Data: 2015
Webgunea: www.infosare.eus
INFOSARE taldeko 3 kanal hartzen dituen web-orriko diseinua, telebista eta irratia  barne: GITB, 38 kanala eta Erio telebista. Bideoak ikusteko  eta zuzeneko streaming bidezko bideo eta audiorako erreminta dauka. Gainera RSS sistema erabiltzen du, kanal bakoitzeko azken berriak eguneratzen dituena.